Místní knihovna Zlechov


Zajímavosti

Hanka a Mirka oceněny

Slavné Andersenky Hanky a Mirka, hlavní inciátorky Noci s Andersenem, budou ocenìny Výborem Hanse Christiana Andersena za svoji práci. Stane se tak 2. dubna 2013. Gratulujeme, gratulujeme a už se tìšíme na letošní Noc s Andersenem!

Ocenění pro Petra Síse

Petr Sís, ilustrátor, který se narodil v Brně, získal významné ocenìní. Žil v Praze a v roce 1982 žije ve Spojených státech. Porazil celkem 30 soupìøù.

Z jeho knih možná znáte:

Tibet - Tajemství èervené krabièky

Hrej, Mozarte, hrej

Zeï

Nejbližší nám je kniha Tøi zlaté klíèe, v nichž se vrací do Prahy a popisuje její historii. Tuto knihu vìnoval svému synovi. 

Další informace mùžete najít na:www.ibby.cz/images/stories/pdf/sis_andersen.pdf

 

 

Vyhlášení cen Magnesia Litera

 

Vèera veèer, tj. 4. dubna, probìhlo na ÈT2 v pøímém pøenosu vyhlášení cen Magnesia Litera.

 

Své nominace nakonec promìnili:

KNIHA ROKU - Michal Avajz - Lucemburská zahrada

LITERA ZA PRÓZU - Marek Šindelka - Zùstaòte s námi

LITERA ZA POEZII - Radek Fridich - Krooa krooa

LITERA ZA KNIHU PRO DÌTI A MLÁDÌŽ - Radek Malý - Listonoš Vítr

LITERA ZA LITERATURU FAKTU -Jiøí Knapík, Martin Franc - Prùvodce kulturním dìním a...

LITERA ZA NAKLADATELSKÝ POÈIN - Alexandr Solženicyn - Souostroví Gulag

LITERA ZA PØEKLADOVOU KNÍŽKU - Iréne Némirovská - Francouzská suita

LITERA PRO OBJEV ROKU - Štìpán Hulík - Kinematografie zapomnìní

ALBATROS MEDIA CENA ÈTENÁØÙ - Zdenìk Svìrák - Nové povídky

 

Více najdete na webu: magnesia-litera.cz/

 

Èeská ilustrátorka Renáta Fuèíková

je nominována Astrid Lidngren Memorial Award.na nejprestižnìjší svìtové ocenìní za literaturu pro dìti a mládež  Letošní poèet úèastníkù je 183 a jsou z 66 rùzných zemí svìta. 

 Renáta Fuèíková byla navržena na tuto cenu za dlouhodbì kvalitní projekty a kvalitní knihy pro dìti a mládež. 

 

Výsledky budou vyhlášeny 20. bøezna 2012 ve 13.00 Støedoevropského èasu ve Wimmerby. 

 Pokud Vás tato autorka zajímá,kliknìte na:

   http://www.citarny.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=584:fuikova-renata&catid=29:ilustratori-cesko&Itemid=4206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: knihovna.zlechov@seznam.cz