Místní knihovna Zlechov


Noc s Andersenem

NOC S ANDERSENEM 2016
 
 
Noc s Andersenem 2O15
 
Letošní nocování proběhlo z 27.4 na 28.4. Zakusit knihovnickou tmu našlo odvahu celkem 7 dětí.
Nocležníci se rozdělili na dvě skupiny a soutěžili v získávání bodů.
Letošním tématem byl Miloš Macourek a jeho pohádky.
Nejen za odměnu se mohly děti podívat na pohádkový příběh Saxana dívka na koštěti.
Ráno soutěžící obdrželi diplomy a různé odměny. Myslím,
že se všichni těšíme na další nocování, které proběhne 16. dubna 2016
 
 
NOC S ANDERSENEM 2014
 
Od støedy 5. února je možné si vyzvedávat
pøihlášky na Noc s Andersenem.
Ta probìhne 4. dubna.
Už nyní se tìším na nocležníky.
 
 
NOC S ANDERSENEM 2013
Noc s Andersenem probìhla v knihovnì 5. dubna.
Všichni úèastníci se sešli po šesté veèer, aby soutìžili, vyrábìli, pátrali... a pøespali v knihovnì.
 

Veèer se vydaøil, (nejen) knihovnice byla spokojená. Pøíští rok se tìšíme na další nocování :-)

 
 
 
 
  
Noc s Andersenem 2012
Noc s Andersenem probìhla v roce 2012 v knihovnì 30. bøezna. Beseda o Jiøím Trnkovi byla pøipravena pro prváèky, ti zhlédli èást pohádky Zahrada. Následovalo vyhlášení výsledkù soutìže Kde koèky dávají dobrou noc. Každý soutìžící získal diplom za úèast, pro tøi nejlepší v každé kategorii byly pøipraveny odmìny. Vyhlášení zpøíjemnily svým vystoupením na flétnu dìvèata Eliška a Bára.
 
Po skonèení vyhlašování výsledkù byl pro starší žáky pøipraven poøad o Rudyardu Kiplingovi. Byl jim pøedstaven jeho život, nìkterá díla a jako pozvánku do jeho knih si žáci poslechli bajku O koèce, která všude chodila sama.
 
 
E-mail: knihovna.zlechov@seznam.cz