Místní knihovna Zlechov


Březen - Měsíc knihy

 
V rámci měsíce března se knihovna rozhodla pro úzkou spolupráci
s letošními prváky místní školy.
Paní učitelce z 1. třídy byla zaslána soutěžní křížovka,
kterou by měl obdržet každý žák.
Po vyplnění křížovku děti předají paní učitelce,
která pracovní listy předá knihovnici.
Děti mohou za správné vyřešení křížovky získat odměnu,
kterou obdrží při pasování na čtenáře.
 
 
 
    V letošním roce se naše knihovna poprvé zapojila do Mìsíce knihy. Do celorepublikové soutìže
byli nominováni nìkteøí ètenáøi s nejvìtším poètem pøeètených knih v uplynulém roce.
 
 
Pro školáky byly pøipraveny tøi besedy:
 
  • Druháci a tøeťáci se nìco dozvìdìli o Astrid Lindgrenové. Zjistili, odkud pochází  a zopakovali si, jaké jsou její nejznámìjší knihy - Pippi dlouhá punèocha a Dìti z Bullerbynu.
 
  • Žáci páté tøídy se seznámili s ilustrátorem Pavlem  Èechem a Vladimírem Kulhánkem. Jejich úkolem bylo dokreslit komiks, jehož autorem je Pavel Èech.
  • Ètvrťáci se seznámili s Roaldem Dahlem a jeho Prevítovími, Karlíkem a továrnou na èokoládu èi Jirkovou zázraènou medicínou. Na závìr besedy vyzkoušeli svùj umìlecký talent, neboť mìli nakreslit postavu z knihu - Jirkovu babièku.
E-mail: knihovna.zlechov@seznam.cz